Vastuullinen työpaikkaohjaaja

Ohjaaja on opiskelijoiden ohjaamisesta työpaikalla kiinnostunut ja innostunut oman alansa kokenut osaaja, joka tekee yhteistyötä oppilaitoksen nimeämän työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteyshenkilön kanssa.

Ohjaajalle opiskelijan ohjaaminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden kehittää itseään sekä tilaisuuden arvioida omaa työtään, työskentelytapojaan ja -tottumuksiaan. Hän pääsee myös jakamaan omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan alan tuleville ammattilaisille.

Ohjaajan tehtävänä on:

  • osallistua työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamissuunnitelman tekoon yhteistyössä opiskelijan ja opettajan kanssa
  • esitellä opiskelija muille työyhteisön jäsenille
  • perehdyttää opiskelija työympäristöön, -menetelmiin ja -välineisiin työturvallisuussäädösten mukaisesti
  • ohjata opiskelijaa oppimisjakson tavoitteiden mukaisesti
  • arvioida oppimisen edistymistä, onnistumista sekä mahdollisia ammattiosaamisen näyttöjä
  • toimia työyhteisönsä työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteyshenkilönä
  • varmistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadukas ja turvallinen toteuttaminen

 

Perehdyttäminen ja ohjaus

Opiskelija perehdytetään työpaikkaan muiden uusien työntekijöiden tavoin. Osalle opiskelijoista oppimisen jakso voi olla ensimmäinen kosketus työelämään. Opiskelijat eivät välttämättä ole perillä kaikista työelämän ”pelisäännöistä”, mitkä taas osalle opiskelijoista ovat itsestään selvyyksiä.

Oppimisjakson aikana opiskelijan tulisi saada tuntuma paitsi omaan työalueeseensa, myös kokonaiskuva työpaikan toiminnasta ja siellä tehtävästä työstä. Työpaikan sisäisiä sääntöjä ja menettelytapoja on hyvä korostaa. Erityisesti pitää huomioida opiskelijan perehdyttäminen työturvallisuuteen.

Kun opiskelija saa tietoa työyksikön toiminnasta laajemmin, hän pystyy myös paremmin hahmottamaan oman työnsä merkityksen koko organisaation toiminnan kannalta. Perehdyttämisessä on hyvänä apuvälineenä esim. perehdyttämiskansio tai -ohjelma, työpaikan kotisivut ja muut työpaikan toiminnasta kertovat esitteet.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu opiskelijan vastaanottaminen ja perehdyttäminen auttavat häntä pääsemään mahdollisimman nopeasti työtehtäviin kiinni antaen samalla myönteisen mielikuvan niin työyhteisöstä kuin työssäoppimisestakin.

Opiskelija tarvitsee luonnollisesti enemmän ohjausta työssäoppimisjakson alussa. Ohjauksen määrä vähenee, kun opiskelija osoittaa valmiutta ja kypsyyttä ottaa entistä enemmän vastuuta omasta työstä ja oppimisesta. Vastuuta työssäoppijan ohjaamisesta kannattaa jakaa myös muille työyhteisön jäsenille. Opiskelu voi ajoittain tuntua raskaalta – erityisesti silloin ovat työpaikkaohjaajan kannustavat sanat kullan arvoisia.

Kysely työpaikkaohjaajille

Tekstiä tähän

Työpaikkaohjaajien koulutukset

Ammatillisten oppilaitosten velvollisuutena on tukea ohjaajia, jotka työpaikoilla oman työnsä ohella ohjaavat ja arvioivat opiskelijoiden ja oppisopimusopiskelijoiden oppimisen etenemistä. Työpaikoille maksuttoman ohjaajakoulutuksen tavoitteina on antaa valmiuksia perehdyttää, ohjata ja arvioida ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita sekä toteuttaa ammattiosaamisen näyttöjä yhteistyössä ammattiopettajien kanssa.

Ohjaajakoulutus koostuu neljästä osa-alueesta, jotka ovat:

  • Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö
  • Opiskelijalähtöinen ohjaaminen
  • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja näyttöjen toteuttaminen
  • Opiskelijan arviointi työpaikoilla

Koulutusta toteutetaan Varsinais-Suomessa monella eri tavalla aina alakohtaisista lähiopetuksena oppilaitoksissa tapahtuvista koulutuksista verkkopohjaisiin ja työpaikoilla tapahtuviin koulutuksiin. Tarvittaessa koulutuksen toteutuksessa huomioidaan yrityskohtaiset tarpeet ja toiveet.

Ohjaajien on mahdollista osallistua myös lukuisiin maksuttomiin täydennyskoulutuksiin, joiden tavoitteena on mm. kertoa työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvistä ammatillisen koulutuksen muutoksista ja lisätä heidän valmiuksiaan kohdata erilaisia oppijoita. Täydennyskoulutuksia myös räätälöidään tarvittaessa ohjaajien tarpeiden mukaan.

Työpaikkaohjaajien koulutukset

Minä ohjaajana

Ohjaaja on opiskelijoiden ohjaamisesta työpaikalla kiinnostunut ja innostunut oman alansa kokenut osaaja, joka tekee yhteistyötä oppilaitoksen nimeämän työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteyshenkilön kanssa.

Ohjaajalle opiskelijan ohjaaminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden kehittää itseään sekä tilaisuuden arvioida omaa työtään, työskentelytapojaan ja -tottumuksiaan. Hän pääsee myös jakamaan omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan alan tuleville ammattilaisille.

Ohjaajan tehtävänä on:

  • osallistua työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamissuunnitelman tekoon yhteistyössä opiskelijan ja opettajan kanssa
  • esitellä opiskelija muille työyhteisön jäsenille
  • perehdyttää opiskelija työympäristöön, -menetelmiin ja -välineisiin työturvallisuussäädösten mukaisesti
  • ohjata opiskelijaa oppimisjakson tavoitteiden mukaisesti
  • arvioida oppimisen edistymistä, onnistumista sekä mahdollisia ammattiosaamisen näyttöjä
  • toimia työyhteisönsä työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteyshenkilönä
  • varmistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadukas ja turvallinen toteuttaminen

Tukea työpaikkaohjaajan arkeen löydät tästä.

Arviointi ja palaute

Saavuttaakseen työpaikalla tapahtuvalle opiskelulle asetetut tavoitteet, tarvitsee opiskelija asiallista, kannustavaa ja oppimista ohjaavaa palautetta. Oppimisen kannalta on ensiarvoista, että opiskelija saa rehellistä ja välitöntä palautetta sekä siitä, missä hän on onnistunut, että siitä, miten hänen tulisi korjata tai kehittää toimintaansa. Kielteisetkin asiat tulee tuoda esille, eikä niitä suinkaan pidä vähätellä tai peittää.

Opiskelijan itsearviointitaitojen kehittymisen kannalta on tärkeää, että hänellä on mahdollisuus itse arvioida omaa työsuoritustaan ja oppimisen etenemistä suhteessa jaksolle asetettuihin tavoitteisiin. Ohjaajan tehtävänä on tällöin ohjata opiskelijaa tarkastelemaan omaa työsuoritustaan eri tilanteissa oppimisen näkökulmasta – mitä opin tästä tilanteesta, mitä osaan, mitä en vielä osaa ja miten jatkossa kehitän toimintaani kokemusteni perusteella.

Kun opiskelija asettaa itse oman työnsä ja toimintansa tavoitteet ja arvioi omaa edistymistään, valmiudet elinikäiseen oppimiseen kehittyvät. Opiskelija tiedostaa vahvuutensa ja sellaisen osaamisen, jossa hänen tulee vielä kehittyä. Siksi opiskelijan tulee saada jatkuvaa palautetta. Mikäli arviointi ja palautteen antaminen tapahtuu vasta jakson päätteeksi, on se usein liian myöhäistä toiminnan muuttamisen ja oppimisen kannalta.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi perustuu tutkinnon perusteissa asetettuihin arviointikohteisiin ja -kriteereihin. Arvioinnin avulla tietoa opiskelijan oppimisen etenemisestä saavat kaikki eri osapuolet, niin oppilaitos, työpaikka, ohjaaja kuin ennen kaikkea opiskelija itse. Työpaikalla tapahtuvan oppimisprosessin onnistumista tulisi arvioida avoimesti niin, että kaikki osapuolet (ohjaaja, opiskelija, opettaja) antavat palautetta sen onnistumisesta. Saadun palautteen perusteella voivat kaikki osapuolet kehittää omaa toimintaansa työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseksi.

Arviointiopas_tyopaikoille