vy
Työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa
oy
Laakeri - Tylöelämäyhteustyö sujuvaksi

Työssäoppimisen sopimusmalli(pdf)

Työssäoppiminen

Työssäoppiminen on ammatillisten tutkintojen perusteiden mukaista työpaikoilla käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa oppimista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa on työssäoppimisen laajuus vähintään 30 osaamispistettä eli yhteensä noin puoli vuotta kolme vuotta kestävistä opinnoista.

Työssäoppiminen on yleensä jaettu eri opintovuosille ja jaksoille, joille on asetettu omat tutkinnon perusteiden mukaiset oppimistavoitteet. Koska työssäoppimisen on osa opiskelua, tapahtuu se pääsääntöisesti ilman työsuhdetta ja palkkaa. Oman alansa ammattilainen eli tehtävään nimetty työpaikkaohjaaja ohjaa ja arvioi työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Työssäoppimisen tavoitteina on tehdä opiskelijalle tutuksi työelämän pelisääntöjä, syventää ammatillista osaamista ja työelämätuntemusta sekä edesauttaa opiskelijoiden välitöntä työllistymistä. Lisäksi tavoitteina on lisätä opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta.


Miksi ottaa työssäoppijoita?

Työpaikoille työssäoppiminen on mahdollisuus hankkia alalle soveltuvia uusia työntekijöitä. Yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa työssäoppimisen puitteissa auttaa työnantajia myös tulevaisuuden henkilöstötarpeen ennakoinnissa. Yhteistyö avaa ovia niin työpaikkojen kuin yksittäistenkin työntekijöiden osaamisen kehittämiseen.

Työssäoppiminen tarjoaa alan ammattilaisille mahdollisuuden olla kehittämässä ammatillisen koulutuksen laatua ja vaikuttamassa tulevaisuuden työntekijöiden ammatilliseen osaamiseen. Lisäksi se tarjoaa oivan tilaisuuden työntekijöille jakaa omaa osaamistaan ja vuosien varrella hankittua ”hiljaista tietoa”.

Lisätietoa aiheesta...


Mistä saan työssäoppijoita

Yleisenä tavoitteena on, että opiskelija hankkii itse työssäoppimispaikan. Näin hän saa kullan arvoista harjoitusta työpaikan hakemisesta tulevaisuutta ajatellen. On myös aloja, joissa oppilaitos hankkii työssäoppimispaikan opiskelijoille keskitetysti työelämän edustajien toiveesta.

Mikäli yrityksellä on kiinnostusta tehdä yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa tarjoamalla työssäoppimispaikkaa alan opiskelijalle, kannattaa ottaa suoraan yhteyttä oppilaitoksissa työssäoppimista koordinoiviin yhteyshenkilöihin.

Yhteystietoihin

Mitä työssäoppiminen edellyttää?

Työssäoppiminen edellyttää työpaikoilta sekä kiinnostusta tulevaisuuden työntekijöiden kouluttamiseen että sitoutumista ammatillisten oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön ja yhdessä sovittuihin pelisääntöihin. On hyvä myös huomioida, ettei työssäoppija saa korvata vakituista henkilökuntaa.

Työssäoppimispaikaksi soveltuu sellainen työpaikka, jossa on:

 • Riittävää tuotanto- ja palvelutoimintaa
 • Tarpeellinen työvälineistö
 • Työpaikkaohjaajiksi soveltuvaa henkilökuntaa
 • Johdon tuki työssäoppimisen toteuttamiseksi

Työnantajan vastuulla on ennen kaikkea nimetä työssäoppijan ohjaamisesta kiinnostunut työpaikkaohjaaja ja sopia hänen kanssaan siitä, miten ohjaajana toimiminen huomioidaan työtehtävissä ja ajankäytössä. Vaikka opiskelijan ohjaustehtävään on nimetty vastuuhenkilö, ohjaa ja antaa palautetta oppimisesta ideaalitilanteessa kaikki työyhteisön jäsenet.

Työantajan vastuulla on lisäksi:

 • tarjota edellytykset työpaikalla tapahtuvalle oppimiselle
 • sopia kirjallisesti oppilaitoksen edustajan ja työssäoppijan kanssa työssäoppimisen tavoitteista, arvioinnista, yleisistä periaatteista ja käytännön järjestelyistä
 • vastata työssäoppijan asianmukaisen perehdyttämisen, ohjauksen ja arvioinnin järjestämisestä
 • vastata työssäoppijan työturvallisuudesta
 • tiedottaa työyhteisön jäsenille yhdessä sovituista työssäoppimisen pelisäännöistä
 • toimia työssäoppimissopimuksen mukaisesti

Minä työpaikkaohjaajana

Työpaikkaohjaaja on opiskelijoiden ohjaamisesta työpaikalla kiinnostunut ja innostunut oman alansa kokenut osaaja, joka tekee yhteistyötä oppilaitoksen nimeämän työssäoppimisen yhteyshenkilön kanssa.

Työpaikkaohjaajalle opiskelijan ohjaaminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden kehittää itseään sekä tilaisuuden arvioida omaa työtään, työskentelytapojaan ja -tottumuksiaan. Hän pääsee myös jakamaan omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan alan tuleville ammattilaisille.

Työpaikkaohjaajan tehtävänä on:

 • osallistua työssäoppimisen toteuttamissuunnitelman tekoon yhteistyössä opiskelijan ja työssäoppimista ohjaavan opettajan kanssa
 • esitellä työssäoppija muille työyhteisön jäsenille
 • perehdyttää työssäoppija työympäristöön, -menetelmiin ja -välineisiin työturvallisuussäädösten mukaisesti
 • ohjata opiskelijaa työssäoppimisjakson tavoitteiden mukaisesti
 • arvioida oppimisen edistymistä, työssäoppimisen onnistumista sekä mahdollisia ammattiosaamisen näyttöjä
 • toimia työyhteisönsä työssäoppimisen yhteyshenkilönä
 • varmistaa työssäoppimisen laadukas ja turvallinen toteuttaminen

Perehdyttäminen ja ohjaus

Opiskelija perehdytetään työpaikkaan muiden uusien työntekijöiden tavoin. Osalle opiskelijoista työssäoppimisen jakso voi olla ensimmäinen kosketus työelämään. Opiskelijat eivät välttämättä ole perillä kaikista työelämän ”pelisäännöistä”, mitkä taas osalle opiskelijoista ovat itsestään selvyyksiä.

Työssäoppimisjakson aikana opiskelijan tulisi saada tuntuma paitsi omaan työalueeseensa, myös kokonaiskuva työpaikan toiminnasta ja siellä tehtävästä työstä. Työpaikan sisäisiä sääntöjä ja menettelytapoja on hyvä korostaa. Erityisesti pitää huomioida opiskelijan perehdyttäminen työturvallisuuteen.

Kun opiskelija saa tietoa työyksikön toiminnasta laajemmin, hän pystyy myös paremmin hahmottamaan oman työnsä merkityksen koko organisaation toiminnan kannalta. Perehdyttämisessä on hyvänä apuvälineenä esim. perehdyttämiskansio tai -ohjelma, työpaikan kotisivut ja muut työpaikan toiminnasta kertovat esitteet.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu opiskelijan vastaanottaminen ja perehdyttäminen auttavat häntä pääsemään mahdollisimman nopeasti työtehtäviin kiinni antaen samalla myönteisen mielikuvan niin työyhteisöstä kuin työssäoppimisestakin.

Opiskelija tarvitsee luonnollisesti enemmän ohjausta työssäoppimisjakson alussa. Ohjauksen määrä vähenee, kun opiskelija osoittaa valmiutta ja kypsyyttä ottaa entistä enemmän vastuuta omasta työstä ja oppimisesta. Vastuuta työssäoppijan ohjaamisesta kannattaa jakaa myös muille työyhteisön jäsenille. Opiskelu voi ajoittain tuntua raskaalta – erityisesti silloin ovat työpaikkaohjaajan kannustavat sanat kullan arvoisia.

Arviointi ja palaute

Saavuttaakseen työpaikalla tapahtuvalle opiskelulle asetetut tavoitteet, tarvitsee työssäoppija asiallista, kannustavaa ja oppimista ohjaavaa palautetta. Oppimisen kannalta on ensiarvoista, että työssäoppija saa rehellistä ja välitöntä palautetta sekä siitä, missä hän on onnistunut, että siitä, miten hänen tulisi korjata tai kehittää toimintaansa. Kielteisetkin asiat tulee tuoda esille, eikä niitä suinkaan pidä vähätellä tai peittää.

Työssäoppijan itsearviointitaitojen kehittymisen kannalta on tärkeää, että hänellä on mahdollisuus itse arvioida omaa työsuoritustaan ja oppimisen etenemistä suhteessa jaksolle asetettuihin tavoitteisiin. Työpaikkaohjaajan tehtävänä on tällöin ohjata opiskelijaa tarkastelemaan omaa työsuoritustaan eri tilanteissa oppimisen näkökulmasta – mitä opin tästä tilanteesta, mitä osaan, mitä en vielä osaa ja miten jatkossa kehitän toimintaani kokemusteni perusteella.

Kun opiskelija asettaa itse oman työnsä ja toimintansa tavoitteet ja arvioi omaa edistymistään, valmiudet elinikäiseen oppimiseen kehittyvät. Opiskelija tiedostaa vahvuutensa ja sellaisen osaamisen, jossa hänen tulee vielä kehittyä. Siksi työssäoppijan tulee saada jatkuvaa palautetta. Mikäli arviointi ja palautteen antaminen tapahtuu vasta työssäoppimisen päätteeksi, on se usein liian myöhäistä toiminnan muuttamisen ja oppimisen kannalta.

Työssäoppimisen arviointi perustuu tutkinnon perusteissa asetettuihin arviointikohteisiin ja -kriteereihin. Arvioinnin avulla tietoa opiskelijan oppimisen etenemisestä saavat kaikki eri osapuolet, niin oppilaitos, työpaikka, työpaikkaohjaaja kuin ennen kaikkea opiskelija itse. Työssäoppimisprosessin onnistumista tulisi arvioida avoimesti niin, että kaikki osapuolet (työpaikkaohjaaja, työssäoppija, opettaja) antavat palautetta sen onnistumisesta. Saadun palautteen perusteella voivat kaikki osapuolet kehittää omaa toimintaansa työssäoppimisen kehittämiseksi.

työpaikkaohjaaja koulutukset
työpaikkaohjaajien täydennyskoulutukset


Työpaikkaohjaajien koulutukset

Ammatillisten oppilaitosten velvollisuutena on tukea työpaikkaohjaajia, jotka työpaikoilla oman työnsä ohella ohjaavat ja arvioivat työssäoppijoiden ja oppisopimusopiskelijoiden oppimisen etenemistä. Työpaikoille maksuttoman työpaikkaohjaajakoulutuksen tavoitteina on antaa valmiuksia perehdyttää, ohjata ja arvioida ammatillisten oppilaitosten työssäoppijoita sekä toteuttaa ammattiosaamisen näyttöjä ja tutkintotilaisuuksia yhteistyössä ammattiopettajien kanssa.

Kahden opintoviikon laajuinen työpaikkaohjaajakoulutus koostuu neljästä osa-alueesta, jotka ovat:

 • Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö
 • Opiskelijalähtöinen ohjaaminen
 • Työssäoppimisen ja näyttöjen toteuttaminen
 • Opiskelijan arviointi työpaikoilla

Koulutus perustuu Opetushallituksen laatimaan työpaikkaohjaajien koulutusohjelmaan. Koulutusta toteutetaan Varsinais-Suomessa monella eri tavalla aina alakohtaisista lähiopetuksena oppilaitoksissa tapahtuvista koulutuksista verkkopohjaisiin ja työpaikoilla tapahtuviin koulutuksiin. Tarvittaessa koulutuksen toteutuksessa huomioidaan yrityskohtaiset tarpeet ja toiveet.

Työpaikkaohjaajien on mahdollista osallistua myös lukuisiin maksuttomiin täydennyskoulutuksiin, joiden tavoitteena on mm. kertoa työssäoppimiseen liittyvistä ammatillisen koulutuksen muutoksista ja lisätä heidän valmiuksiaan kohdata erilaisia työssäoppijoita. Täydennyskoulutuksia myös räätälöidään tarvittaessa työpaikkaohjaajien tarpeiden mukaan.

työpaikkaohjaajien koulutukset
työpaikkaohjaajien täydennyskoulutukset

Kumppanuus

Lue artikkeli aiheesta

va
Päivitetty 23.4.2013
oa